Täpsustame ehete olemasolu. Palun oota...
PealehtKonfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuspoliitika

Käesolevat isikuandmete privaatsuspoliitikat (edaspidi Privaatsuspoliitika) kohaldatakse kogu teabe suhtes, mida epldiamond.ee domeeninimes (ja ka selle alamdomeenides) asuv veebileht (edaspidi SAIT) saab kasutaja kohta saidi (samuti alamdomeenide), tema programmide ja toodete kasutamise ajal.

1. MÕISTED

1.1 Selles privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1.1. "Saidi haldus" (edaspidi "Administratsioon") - saidi haldamiseks volitatud töötajad, kes tegutsevad SP diamond invest OÜ (edaspidi "ettevõte") nime all, korraldavad ja (või) töötlevad isikuandmeid ning määravad ka isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate andmete koosseisu ja isikuandmetega tehtavad toimingud.

1.1.2. "Isikuandmed "- igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt seotud konkreetse või tuvastatava füüsilise isikuga (isikuandmete subjekt).

1.1.3. "Isikuandmete töötlus" - mistahes toiming või toimingute kogum isikuandmetega, mis viiakse läbi automatiseerimisvahendite abil või ilma selliste tööriistade kasutamiseta, toimingute alla kuulub kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, akumuleerimine, säilitamine, selgitamine (värskendamine, muutmine), isikuandmete väljavõtmine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), isikupärastamine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.

1.1.4. "Isikuandmete konfidentsiaalsus" on operaatorile või muule isikuandmetele juurdepääsu saanud isikule kohustuslik nõue mitte lubada nende levitamist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muul õiguslikul alusel.

1.1.5. "Sait" on ühendatud veebilehtede kogum, mis asuvad Internetis unikaalsel aadressil (URL): www.epldiamond.ee, samuti selle alamdomeenid.

1.1.6. "Alamdomeenid" on lehed või lehtede kogum, mis asuvad saidile kuuluvatel kolmanda taseme domeenidel, samuti muud ajutised lehed, mille lõpus on Administratsiooni kontaktandmed

1.1.7. "Saidi kasutaja" (edaspidi "Kasutaja") on isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs saidile ja kes kasutab saidi teavet, materjale ja tooteid.

1.1.8. "Küpsised" on väike osa veebiserveri saadetud ja kasutaja arvutisse salvestatud andmetest, mille veebiklient või veebibrauser saadab iga kord veebiserverisse HTTP-päringuna vastava saidi lehe avamiseks.

1.1.9. "IP-aadress" on arvutivõrgus oleva sõlme unikaalne võrguaadress, mille kaudu kasutaja saab juurdepääsu saidile.

1.1.10. "Kaup" - toode, mille kasutaja tellib saidil ja mille eest tasub maksesüsteemide kaudu.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutaja poolt saidi kasutamine tähendab selle privaatsuseeskirjade ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimuste aktsepteerimist.

2.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumise korral peab Kasutaja saidi kasutamise lõpetama.

2.3. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib saidi kohta. Sait ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, mille saidil saadaolevatel linkidel Kasutaja klõpsata saab.

2.4. Administratsioon ei kontrolli Kasutaja edastatud isikuandmete õigsust.

3. PRIVAATSUSPOLIITIKA KÄSITLUSOBJEKT

3.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtestab Administratsiooni kohustused isikuandmeid mitte avaldada ja tagada konfidentsiaalsuse kaitse, mille Kasutaja pakub Administratsiooni palvel saidil registreerumisel, e-posti uudiskirja tellimisel ja / või tellimuse esitamisel.

3.2. Käesoleva privaatsuseeskirjade kohaselt töötlemiseks lubatud isikuandmeid edastab Kasutaja, täites veebisaidil olevad vormid ja need sisaldavad järgmist teavet:

3.2.1. Kasutaja perekonnanimi, nimi;

3.2.2. Kasutaja kontakttelefoni number;

3.2.3. e-posti aadress (e-mail)

3.2.4. Kasutaja elukoht (vajadusel)

3.2.5. kauba tarneaadress (vajadusel)

3.3. Sait kaitseb andmeid, mis edastatakse lehtede külastamisel automaatselt:

- IP-aadress;
- teave küpsistest;
- teave brauseri kohta;
- juurdepääsuaeg;
- suunaja (eelmise lehe aadress).

3.3.1. Küpsiste keelamine võib põhjustada juurdepääsu võimatust saidi osadele, mis vajavad autoriseerimist.

3.3.2. Sait kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.

3.4. Mistahes muu isikupärane teave, mida pole täpsustatud eespool (külastuste ajalugu, kasutatavad brauserid, operatsioonisüsteemid jne), peab usaldusväärselt salvestama ja levitama, välja arvatud punktides käesoleva privaatsuspoliitika sätestatud juhtudel punktides 5.2. ja 5.3.

4. KASUTAJATE ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRGID

4.1. Administratsioon võib Kasutaja isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. Saidil registreeritud Kasutaja identifitseerimine tema edasiseks autoriseerimiseks, tellimiseks ja muudeks toiminguteks.

4.1.2. Kasutajale juurdepääsu pakkumine saidi isikupärastatud andmetele.

4.1.3. Kasutajaga tagasiside loomine, sealhulgas teadete saatmine, saidi kasutamise, teenuste pakkumise ning kasutajalt päringute ja rakenduste töötlemise taotlused.

4.1.4. Kasutaja asukoha kindlakstegemine turvalisuse tagamiseks, pettuste vältimiseks.

4.1.5. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitamine.

4.1.6. Konto loomine saidi osade kasutamiseks, kui Kasutaja on konto loomisega nõustunud.

4.1.7. Kasutaja teated e-posti teel.

4.1.8. Kasutajale tõhusa tehnilise toe pakkumine saidi kasutamisega seotud probleemide korral.

4.1.9. Kasutaja nõusolekul pakkumiste, hindade, infolehtede ja muu teabe edastamine saidi poolt.

4.1.10. Reklaamitegevuse elluviimine Kasutaja nõusolekul.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MEETODID JA TINGIMUSED

5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ilma ajapiiranguteta ja mistahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseerimistööriistu kasutades või neid tööriistu kasutamata.

5.2. Kasutaja nõustub, et Administratsioonil on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eriti kulleriteenustele, postiorganisatsioonidele (sealhulgas elektroonilistele), telekommunikatsioonioperaatoritele, ainult selleks, et täita Kasutaja veebisaidil esitatud tellimust, sealhulgas Kauba kohaletoimetamine, dokumentatsioon või muu teave. e-kirjad.

5.3. Kasutaja isikuandmeid saab Eesti Vabariigi volitatud riigivõimu organitele edastada ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.

5.4. Isikuandmete kadumise või avalikustamise korral on Administratsioonil õigus mitte teavitada Kasutajat isikuandmete kadumisest või avalikustamisest.

5.5. Administratsioon võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude ebaseaduslike toimingute eest.

5.6. Administratsioon võtab koos Kasutajaga ette kõik vajalikud meetmed, et ära hoida Kasutaja isikuandmete kadumisest või avalikustamisest tingitud kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. Teha vaba otsus saidi kasutamiseks vajalike isikuandmete edastamiseks ja nõustuda nende töötlemisega.

6.1.2. Värskendada ja täiendada isikuandmete kohta esitatud teavet juhul, kui selles teabes toimuvad muudatused.

6.1.3. Kasutajal on õigus saada Administratsioonilt teavet tema isikuandmete töötlemise kohta, kui selline õigus ei ole vabariigiseaduste kohaselt piiratud. Kasutajal on õigus nõuda Administratsioonilt oma isikuandmete selgitamist, nende blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, vananenud, ebatäpsed, ebaseaduslikult omandatud või pole nimetatud töötlemise eesmärgil vajalikud, samuti võtta seaduses sätestatud meetmeid oma õiguste kaitsmiseks.

6.2. Administratsioon on kohustatud:

6.2.1. Kasutama saadud teavet ainult käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel.

6.2.2. Veenduma, et konfidentsiaalset teavet hoitakse saladuses, seda ei avalikustata ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüa, vahetada, avaldada ega muul viisil avaldada Kasutaja edastatud isikuandmeid, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktid cl. 5.2 ja 5.3. sätted.

6.2.3. Kasutama ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt korrale, mida tavaliselt kasutatakse sellise teabe kaitsmiseks olemasolevas ettevõttes.

6.2.4. Blokeerima vastava Kasutajaga seotud isikuandmed alates Kasutaja või tema seadusliku esindaja või volitatud asutuse pöördumisest kontakti või taotluse saamisest isikuandmete subjektide õiguste kaitseks, kui ilmnevad ebatäpsed isikuandmed või ebaseaduslikud toimingud.

7. POOLTE VASTUTUS

7.1. Administratsioon, kes ei ole oma kohustusi täitnud, vastutab kahjude eest, mis on Kasutajale tekitatud seoses isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud juhud, mis on sätestatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 1. 5.2., 5.3. ja 7.2.

7.2. Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei kanna Administratsioon vastutust, kui see konfidentsiaalne teave:

7.2.1. Muutus avalikuks enne selle kadumist või avalikustamist.

7.2.2. Oli saadud kolmandalt isikult enne ressursi kättesaamist Administratsiooni poolt.

7.2.3. Avaldati kasutaja nõusolekul.

7.3. Kasutaja vastutab täielikult Eesti Vabariigi õigusaktide, sealhulgas reklaamiseaduste, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse, kaubamärkide ja teenusemärkide kaitse nõuete täitmise eest, kuid ei piirdu ülaltooduga, sealhulgas täielik vastutus materjalide sisu ja vormi eest.

7.4. Kasutaja tunnistab, et vastutuse igasuguse teabe eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: andmefailid, tekstid jne), millele tal on saidi osana juurdepääs, kannab sellise teabe andnud isik.

7.5. Kasutaja nõustub, et talle saidi osana edastatud teave võib olla intellektuaalse omandi objekt, mille õigusi kaitsevad ja omavad teised kasutajad, partnerid või reklaamijad, kes sellist teavet saidile postitavad. Kasutajal ei ole õigust sellise sisu põhjal (täielikult või osaliselt) muudatusi teha, liisida, laenuga üle anda, müüa, levitada ega luua tuletatud teoseid, välja arvatud juhul, kui tegevused olid sellise sisu omanike poolt kirjalikult heaks kiidetud koos eraldioleva lepingu tingimustega.

7.6. Mis puutub tekstimaterjalidesse (artiklid, saidil üldsusele vabalt kättesaadavad väljaanded), siis nende levitamine on lubatud tingimusel, et on viidatud saidile.

7.7. Administratsioon ei vastuta Kasutaja ees mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mida Kasutajale on saanud saidil sisalduva või selle kaudu edastatud Sisu ja muude sideandmete kustutamise, ebaõnnestumise või suutmatuse tõttu salvestada.

7.8. Administratsioon ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mida on põhjustatud:

- saidi või üksikute teenuste kasutamine või suutmatus seda kasutada;

- volitamata juurdepääs Kasutaja suhtlusele;

- mis tahes kolmanda isiku avaldused või käitumine saidil.

7.9. Administratsioon ei vastuta kasutaja poolt saidile postitatud teabe, sealhulgas (kuid mitte ainult) autoriõigusega kaitstud teabe eest ilma autoriõiguste omaniku selgesõnalise nõusolekuta.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Enne kohtusse pöördumist Kasutaja ja Administratsiooni vahelistest suhetest tulenevate vaidluste korral on kohustuslik esitada pretensioon (kirjalik ettepanek või elektrooniline ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).

8.2. Pretensiooni saaja teavitab kirjalikult või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise päevast kaebuse esitajat selle läbivaatamise tulemuste kohta.

8.3. Kui kokkulepet ei saavutata, suunatakse vaidlus Harju Maakohtusse. Kui vaidlus ei kuulu kohtu pädevusse, tuleb selline vaidlus läbi vaadata Tallinna ringkonnakohtus.

8.4. Käesolevale privaatsuspoliitikale ning Kasutaja ja Administratsiooni suhetele kohaldatakse Eesti Vabariiis kehtivaid õigusakte.

9. LISATINGIMUSED

9.1. Administratsioonil on õigus käesolevas privaatsuspoliitikas ilma kasutaja nõusolekuta muudatusi teha.

9.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub hetkest, kui see veebisaidile postitatakse, kui privaatsuspoliitika uus väljaanne ei sätesta teisiti.

9.3. Kõigist selle privaatsuseeskirjadega seotud ettepanekutest või küsimustest tuleks teatada aadressil epleesti@gmail.com.

9.4. Praegune privaatsuspoliitika on postitatud veebilehele aadressil http://epldiamond.ee

Uuendatud: 06.09.2022 Tallinn SP diamond invest OÜ
Tagasi
Kasutame küpsiseid teie veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks. Meie veebilehte kasutades nõustute küpsistega. Lisateave
Sain aru!